Home Contact Sitemap

Biofidbek asocijacija Srbije

Biofeedback = Povratna informacija o biološkim signalima

Edukacija
    Nebojsa Jovanovic

Polja primene

Biofidbek: Anksioznost, Antistres trening, Glavobolje, Inkontinencija, Autizam, Depresija, Fobije, Panika, P.M.S. Nesanice, Zamor, Bolesti zavisnosti, Opšti imunitet, Trening za vrhunsko postignuće, Ublažavanje efekata starenja...

Neurofidbek: Deficit pažnje, Problemi u učenju, ADD-ADHD, Hiperaktivnost, Impulsivnost, Autizam, Epilepsija, Tikovi, Mucanje, Touriettov sindrom...

Detaljnije o poljima primene

Biofidbek oprema

U našoj ponudi se nalazi oprema renomiranih svetskih proizvodjača.

Biofidbek oprema

Najnovije knjige

Klikom na fotografije knjiga možete dobiti detaljne izvode iz istih u PDF formatu.

Korisni linkovi

Psihoterapijski centar
Akademija uspeha
OLI centar

Biofidbek Asocijacija Srbije redovno održava različite vrste seminara za profesionalce i obične korisnike. Klikom na linkove možete pročitati detaljnije o seminarima ili preuzeti kompletan spisak aktuelnih seminara u PDF formatu.
Download   |  Detaljnije o aktuelnim seminarima

Aktuelni seminari:


Seminar Biofidbek i neurofidbek
osnove metoda i oblasti primene
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 28. i 29.03.2015.
Trajanje: 10:00h - 16:00h, dva dana
Rok za prijavu: 25.03.2015.
Kotizacija: 110 eura
Prijave na e-mail: jnebojsa@ikomline.net
Adresa održavanja: Gandijeva 200, blok 44 Novi Beograd

Već održani seminari:


Seminar Biofidbek i neurofidbek
osnove metoda i oblasti primene
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 26. i 27.11.2011.
Trajanje: 10:00h - 16:00h, dva dana
Rok za prijavu: 25.11.2011.
Kotizacija: -

Poremećaji pažnje kod dece ADD-ADHD I deo
(Deficit pažnje sa ili bez hiperaktivnosti-osobenosti, dijagnostika
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 10/28/2006
Trajanje: 1 dan
Rok za prijavu: 10/13/2006
Kotizacija: 5.240 dinara (uračunat PDV)

Psihologija uspeha. Psiholog kao lični trener uspešnih ljudi.
(Primena savremenih psihofizioloških metoda u postizanju vrhunskih postignuća u sportu, biznisu, akademskom radu...)
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 10/21/2006
Trajanje: 1 dan
Rok za prijavu: 10/4/2006
Kotizacija: 5.240 dinara (uračunat PDV)

BIOFIDBEK-NEUROFIDBEK
OSNOVI METODA I OBLASTI PRIMENE
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 10/13/2006 - 10/14/2006
Trajanje: 2 dana
Mesto održavanja: Beograd
Rok za prijavu: 9/27/2006
Kotizacija: 10.175 dinara (uračunat PDV i knjiga)

ADD/ADHD Deficit pažnje kod dece II deo
Tretman ADD, organizacija porodice, metakognitivne strategije
Predavač: Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski Jovanović
Datum održavanja: 9/4/2006
Trajanje: 1 dan
Rok za prijavu: 10/20/2006
Kotizacija: 5.240 dinara (uračunat PDV)


Radionice/workshop-ovi
Za stručnjake

PSIHOLOGIJA USPEHA - WORKSHOP
Predavač: Nebojša Jovanović, psiholog-psihoterapeut, predsednik Biofidbek Asocijacije Srbije
Datum održavanja: 11/11/2006
Trajanje: 1 dan
Rok za prijavu: 10/27/2006
Kotizacija: 5.240 dinara (uračunat PDV)

Naziv seminara: Trening za Vrhunsko Postignuće-Psiholog kao lični trener uspešnih ljudi.
(Primena savremenih psihofizioloških metoda u postizanju vrhunskih postignuća u sportu, biznisu, akademskom radu...)

CILJ SEMINARA:
Upoznavanje polaznika sa mogućnostima primene psihofizioloških metoda (biofidbek i neurofidbek, metakognitivne strategije, metode imaginacije, autogeni trening, bioenergetske vežbe...) u treningu za vrhunsko postignuće sportista, menadžera, umetnika...Brzo učenje veština samoregulacije. Upoznavanje polaznika sa proširenim mogućnostima za uključivanja psihologa u rad kreativnih timova za poboljšanje radnog učinka u brojnim oblastima.

METOD RADA:
Jednodnevni seminar. Predavanja uz kompjuterske prezentacije, interaktivni rad, demonstracije metoda. Prezentacija iskustva u radu sa menadžerima ITS (International Trading School).

PREDAVAČI:
Nebojša Jovanović, psiholog-psihoterapeut, predsednik Biofidbek Asocijacije Srbije
Tatjana Firevski Jovanović, psiholog-psihoterapeut, podpresednik Biofidbek Asocijacije Srbije.

PROGRAM SEMINARA I SATNICA:
10:00-11:30 Osnove treninga za vrhunsko postignuće, trening samoregulacije, psihofiziološki parametri uspeha. Biofidbek i neurofidbek metod
11:30-11:45 Pauza
11:45-13:15 Trening samoregulacije, antistres trening. Utvrdjivanje stres profila kandidata. Detekcija «Ahilove pete», slabih tačaka kandidata. Modaliteti treninga. Efekti antistres treninga.
13:15-13:45 Pauza
13:45-15:15 Model treninga za vrhunsko postignuće, postavljanje ciljeva, analiza zadataka, analiza kandidata, štimovanje za uspeh, plan treninga, sprovodjenje treninga. Preciziranje načina evaluacije uspeha. T.O.P.S.- Tools for Optimal Performance States
15:15-15:30 Pauza
15:30-17:00 Primena treninga u različitim oblastima:Sport: Trening Izvršne Mreže Pažnje, trening moždanih mikropauza, optimalnog stepena budnosti-aktivacije, Trening redukcije takmičarske anksioznosti, trening «Zone optimalnog izvodjenja», otklanjanje «ironičnog mentalnog procesa»-samopobedjivanja. Strah od uspeha, strah od neuspeha. Mentalno telesna ekonomija, varijabilnost srčanog ritma. Menadžment: Studije efikasnosti biofidbeka i neurofidbeka u biznisu. Druge oblasti primene: Mogućnosti rada sa pilotima, kontrolorima letenja, muzičarima... i drugim profesijama.
Diskusija.
Dodela sertifikata

Naziv seminara: ADD/ADHD Deficit pažnje kod dece II deo
Tretman ADD, organizacija porodice, metakognitivne strategije.>

CILJ SEMINARA:
Upoznavanje polaznika sa pristupima, strategijama i tehnikama u tretmanu poremećaja pažnje kod dece. Upućivanje učesnika kursa u načine kreiranja strategija rada, menadžmenta vremena deteta. Upoznavanje sa aktivnostima na organizaciji porodice usmerenim na struktuiranje porodične sredine za adekvatan pristup detetu sa ADD. Razjašnjavanje uloge nastavnika i školskog psihologa u pristupu ADD detetu. Prezentovanje tehnika za popravljanje pažnje i memorije, otklanjanje problema u učenju, podizanje motivacije deteta i modeliranje problema u ponašanju. Upoznavanje učesnika sa biohemijskim specifičnostima ADD deteta i specifičnim potrebama u ishrani. 

METOD RADA:
Jednodnevni seminar. Predavanja uz kompjuterske prezentacije, interaktivni rad, demonstracije metoda. Prezentacija iskustva u radu sa decom.

PREDAVAČI:
Nebojša Jovanović, psiholog-psihoterapeut, predsednik Biofidbek Asocijacije Srbije
Tatjana Firevski Jovanović, psiholog-psihoterapeut, podpresednik Biofidbek Asocijacije Srbije.

PROGRAM SEMINARA:
 1. Kratko podsećanje na specifičnosti ADD deteta. Definisanje širih ciljeva tretmana. Definisanje neposrednih ciljeva tretmana. Formiranje tima roditelji-dete-psiholog-nastavnik. Definisanje konkretnih uloga članova tima, konkretnih zadataka svakog člana tima i preciziranje načina realizacije zadataka.
 2. Razumevanje specifičnosti ADD deteta i usmeravanje razvoja u skladu sa tim razumevanjem
 3. Tretman - Strategije za modeliranje ponašanja ADD deteta. Modeli nagradjivanja.
 4. Podešavanje porodice za uspeh: Upitnik o načinu funkcionisanja porodice. Formiranje plana reorganizacije porodice. Menadžment vremena porodice. Precizan raspored aktivnosti. Preciziranje načina evaluacije ispunjavanja zadataka. Sistem nagradjivanja. Popravljanje komunikacije roditelj-dete.
 5. ADD dete u učionici. Uloga nastavnika. Organizacija školskih aktivnosti deteta. Tehnike za trening koncentracije i memorije. Tehnike organizacije mišljenja deteta. Tehnike čitanja, organizovanja informacija. Trikovi u učenju. Metakognitivne strategije.
 6. Neurološka osnova ADD. Imbalans u neurotransmiterima. Ishrana i funkcionisanje mozga ADD deteta. Kreiranje dnevnog jelovnika ADD deteta. Vitamini i dodatci. Eliminacione dijete. Uticaj lekova za ADD. Drugi pristupi tretmanu ADD

Naziv seminara: Poremećaji pažnje kod dece-ADD-ADHD I deo
(Deficit pažnje sa ili bez hiperaktivnosti-osobenosti, dijagnostika)

CILJ SEMINARA:
Upoznavanje polaznika sa problemima poremećaja pažnje kod dece, kriterijumima razlikovanja od drugih dijagnoza, uzrocima , dijagnostičkim metodama za otkrivanje ADD-ADHD i mogućnostima tretmana.

METOD RADA:
Jednodnevni seminar. Predavanja uz kompjuterske prezentacije, interaktivni rad, demonstracije metoda. Prezentacija iskustva u radu sa decom.
PREDAVAčI:
Nebojša Jovanović, psiholog-psihoterapeut, predsednik Biofidbek Asocijacije Srbije
Tatjana Firevski Jovanović, psiholog-psihoterapeut, podpresednik Biofidbek Asocijacije Srbije.

PROGRAM SEMINARA:
 • ADD-ADHD-najčešća dijagnoza kod dece u zapadnim zemljama. Zašto je nema kod nas? Zašto raste procenat ADD poremećaja u svetu, i u našoj sredini. Rizici koji prate ADD-ADHD.
 • Osnovni oblici ispoljavanja ADD. Selektivna pažnja, pometenost, impulsivnost, hiperaktivnost
 • česte prateće osobine
 • Dobre osobine ADD dece.
 • Deficit pažnje sa ili bez hiperaktivnosti-neurofiziološka osnova.
 • Odlike ADD deteta. Upitnici za roditelje i nastavnike.
 • Kompjuterizovani testovi za otkrivanje deficita pažnje.
 • Problemi u učenju i drugi problemi koji su česti pratioci ADD-ADHD
 • Dijagnostički kriterijumi za otkrivanje ADD i ADHD. Diferencijalna dijagnoza.

Naziv seminara: BIOFIDBEK-NEUROFIDBEK
OSNOVI METODA I OBLASTI PRIMENE

PREDAVAČI:
 1. Nebojša Jovanović, psiholog-psihoterapeut, predsednik Biofidbek Asocijacije Srbije,
 2. Tatjana Firevski Jovanović, psiholog-psihoterapeut, potpredsednik Biofidbek Asocijacije Srbije.
ORGANIZATOR:
- Centar za primenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije

CILJ SEMINARA:
 • Upoznavanje polaznika sa osnovama biofidbek i neurofidbek metoda, oblastima primene, upoznavanje sa savremenom biofidbek opremom i mogućnostima korišćenja u radu sa brojnim psihofiziološkim problemima.
 • Detaljnije upućivanje u modalitete biofidbeka pomoći će zainteresovanima da prepoznaju mogućnosti primene u svojoj praksi i opredele se za neki od programa obuke za primenu biofidbek metoda u praksi.
METOD RADA:
 • Dvodnevni seminar
 • Predavanje uz kompjutersku prezentaciju
 • prezentacija seansi vodjenih uz pomoć savremene biofidbek opreme
 • analiza seansi
 • demonstracija modaliteta biofidbeka na učesnicima
 • i diskusija.

NAPOMENE:
- Svi učesnici će dobiti sertifikat o pohadjanju uvodnog seminara iz biofidbeka.
PROGRAM SEMINARA I SATNICA:
PRVI DAN
11:00-12:30 Teorijska osnova biofidbeka, modaliteti biofidbeka i oblasti primene. Dijagnostifikovanje obrasca reagovanja na stres. Planiranje tretmana.
12:30-12:45 Pauza 15 minuta
12:45-14:15 Teorijska osnova neurofidbeka, povezanost moždanih talasa i mentalnih stanja, neurofidbek protokoli: Teta-Beta trening, Alfa-Teta trening, SMR trening. Osnovni pojmovi neurofidbeka. Moždani talasi: Frekvencija, morfologija, lokacija. Razumevanje elektroencefalograma (EEG), mogućnosti menjanja EEG obrasca uz pomoć neurofidbek treninga, uvežbavanje željenog mentalnog stanja.
14:15-14:45 Pauza 30 minuta
14:45-16:15 Modaliteti biofidbeka-demonstracija: Periferna fiziologija-Elektro Dermalni Odgovor(EDR) ili SC-Skin conductance, nivo fiziološkog uzbudjenja, rekacija na stres. Mogućnosti primene u tretmanu fobija, anksioznih stanja, kao monitoring emotivnog stanja u psihoterapiji...Biofidbek trenig temperature prstiju u tretmanu anksioznosti, glavobolja... EMG(elektromiogram) trening u otklanjanju hroničnih mišićnih tenzija, hroničnog bola, primena kod astme, inkontinencije, vaginizma...
16:15-16:30 Pauza 15 minuta
16:30-18:00 Modaliteti biofidbeka: EKG, BVP(Blood volume pulse), respiracija. Biofidbek trening dijafragmatskog disanja i zdravih kardiovaskularnih obrazaca. Varijabilnost srčanog ritma (HRV) i respiratorna sinusna aritmija (RSA).
DRUGI DAN
10:00-11:30 Razjašnjavanje eventualnih nejasnoća iz predhodnog dana, razmišljanja, refleksije na sadržaje prethodnih predavanja i demonstracija. Neurofidbek-demonstracija na nekom od učesnika. EEG procena i dijagnostika, trening protokoli. Problemi pažnje i koncentracije, problemi sa učenjem, impulsivnost i hiperaktivnost-neurofidbek trening. Diskusija. Biofidbek trening vrhunskog postignuća, «Peak Achievement» trening u radu sa sportistima, muzičarima, pilotima, menadžerima...antistres program.
11:30-11:45 Pauza 15 minuta
11:45-13:15 Biofidbek i anksioznost, panika, depresivna stanja, opsesivno kompulsivna stanja, fobije, psihosomatika, kombinovanje sa psihoterapijskim metodama...
13:15-13:45 Pauza 30 minuta
13:45-15:15 Biofidbek-neurofidbek-rad sa decom. ADD-ADHD- poremećaji pažnje i hiperaktivnost. Aspergerov sindrom i autizam. Epilepsija i neurofidbek. Disleksija i drugi problemi u učenju.
15:15-15:30 Pauza 15 minuta
15:30-17:00 Biofidbek i neurofidbek kompjuterske igrice, biofidbek i rad u grupi, jednostavniji i jeftiniji biofidbek instrumenti. Biofidbek-neurofidbek i metakognitivne strategije. Evaluacija naučenog, istorije slučajeva, razjašnjavanje nejasnoća, pitanja i razmišljanja o mogućnostima primene na radnom mestu učesnika.
17:00 Dodela sertifikata

Obuka za stručnjake:


Biofidbek i neurofidbek-praktična obuka - I stepen

Cilj obuke-osposobljavanje kandidata za primenu u praksi biofidbek i neurofidbek meroda. Osposobljavanje kandidata za upotrebu biofidbek i neurofidbek uredjeja.

Metod rada: Praktični rad u malim grupama (5-10 kandidata). Kandidati koriste biofidbek i neurofidbek uredjaje vežbajući na sebi i drugim kandidatima. Pri kraju obuke moguć je i rad sa klijentima u okviru obuke.

Program: Obuka u korišćenju različitih biofidbek i neurofidbek uredjaja. Obuka za biofidbek trening u različitim modalitetima: Trening respiracije, AMG-muskularni biofidbek, EDR-trening elektrodermalnog odgovora kože, trening regulacije periferne temperature, EEG-trening moždanih talasa, EKG trening-trening kontrole rada srca...
Trening za praktičnu primenu biofidbeka na konkretne probleme: ADD-deficit pažnje i hiperaktivnost, disleksija, problemi u učenju, psihosomatika, depresivna stanja, anksioznost i panika...
Trajanje: 30 sati, rasporedjeno u 2-3 meseca. Obuka se obavlja u kontinuitetu. Nove grupe se formiraju po prijavljivanju dovoljnog broja kandidata. Obuka se može sprovoditi i van Beograda u koliko se formira grupa sa dovoljnim brojem kandidata u drugom gradu.

Napomena: Prvi ovakav trening program održan je u Institutu za Patologiju Govora (U Gospodaj Jovanvoj, Beograd.) od novembra 2005 do februara 2006. Strčnjaci instituta koji su završili edukaciju primenjuju biofidbek i neurofidbek metod u svojoj praksi.


Psihologija uspeha-Praktična obuka- I stepen

Cilj obuke: Osposobljavanje kandidata za primenu psihologije uspeha u brojnim područjima: privatnom životu (ličnom razvoju, finansijama, karijeri, odnosima sa ljudima, emotivnim vezama, braku, porodici, roditeljstvu), u biznisu (uspeh u prodaji, marketingu, pregovaranju, organizaciji poslovanja), sportu i drugim oblastima. Učenje veština samoregulacije (uz biofidbek i neurofidbek) i upotreba tih veština u treningu klijenata za optimalno postignuće.
Metod rada: Praktični rad u malim grupama (5-10 kandidata). Učenje na ličnom iskustvu.
Program: Metodologija definisanja i postavljanja ciljeva, analiza ciljeva i operacionalizacija zadataka, menadžment vremena, izrada akcionog plana, ugovor sa samim sobom, kreiranje životne strategije, veštine samoregulacije. Učenje trening paketa za rad sa klijentima u različitim oblastima psihologije uspeha.
Trajanje: 30 sati-rasporedjeno u 2-3 meseca.